Smluvní podmínky

Objednáním a využíváním služeb vyslovuje a potvrzuje klient, stejně jako poskytovatel, svůj závazek řídit se níže uvedenými Smluvními podmínkami stejně, jako by byly tyto Smluvní podmínky vytištěny a podepsány ve formě smlouvy. Smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem, kterým je:

Reactis, s.r.o.
Jírova 2894/10, Brno 628 00
IČ: 052 72 424
(dále jen poskytovatel)

a

Klientem. Klient je fyzická nebo právnická osoba, která objednala službu nebo je uvedena jako majitel a plátce v databázi poskytovatele.

1. Definice dalších pojmů

1.1. Služba – on-line aplikace pro evidenci a tisk účtenek.

1.2. Účet – zákaznický účet pro službu identifikovaný unikátním identifikátorem - subdoménou.

1.3. Ceník – aktuální ceník tarifů je publikovaný na adrese https://www.eetapp.cz/#tarify

2. Práva a povinnosti klienta

2.1. Klient je povinen uvést při objednávce služby své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s poskytovatelem.

2.2. Klient je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s poskytovatelem.

2.3. Klient je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a hesla ke zřízeným službám před zneužitím třetí stranou.

3. Práva a povinnosti poskytovatele

3.1. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz služby.

3.2. V případě výpadku a nebo nedostupnosti serverů finanční správy pro zaevidování tržby je Poskytovatel je povinen zajistit, aby byla tržba Klienta automaticky zaevidována dodatečně.

3.3. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za nefunkčnost či nedostupnost systému, která byla způsobena technickým či jiným problémem na straně subdodavatele, poruchou či odstávkou v síti Internet mezi uživatelem a servery Poskytovatele či vyšší mocí. Poskytovatel nenese zodpovědnost za nedostupnost služby v případě nefunkčnosti připojení uživatele k Internetu.

3.4. Poskytovatel má právo pozastavit službu klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 30 dnů.

3.5. Poskytovatel má právo zrušit službu klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 60 dnů.

3.6. Poskytovatel má právo zrušit službu klientovi, který záměrně poškozuje aplikaci nebo se snaží obejít tarifní omezení.

3.7. Poskytovatel má právo změnit tyto obchodní podmínky po předchozím upozornění klienta.

4. Poplatky a úhrady

4.1. Aktuální ceník je k dispozici na stránkách Poskytovatele „www.eetapp.cz“. Změny v ceníku Poskytovatel včas oznamuje na stejných stránkách.

4.2. Služba umožňuje používat jakýkoliv placený tarif zdarma po dobu 30 dní. Jakmile přejde klient na placený tarif, bude mu vystavena faktura.

4.3. Úhrady za službu se provádí předem.

5. Reklamace a ukončení služby

5.1. V případě, že se Klient domnívá, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám, a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u Poskytovatele, a to e-mailem zaslaným na adresu reklamace@eetapp.cz, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

5.2. Reklamaci Poskytovatel vyřídí v příslušné zákonem stanovené lhůtě.

5.3. Službu lze vypovědět bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna písemnou formou a musí být doručena druhé straně nejpozději do 10 dnů před dnem účinnosti výpovědi. V případě závažného porušení povinností zúčastněné strany, lze podat výpověď služby s okamžitou platností.

5.4. Pokud je služba z vypovězena, má Klient nárok na vrácení poměrné části poplatku služby za nevyužité období.

6. Ochrana osobních dat

6.1. Poskytovatel se zavazuje, že údaje, jež byly od klienta získány nebudou poskytnuty třetím stranám. Data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

6.2. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich uložením do interní databáze zákazníků.Tyto smluvní podmínky platí od 1. 12. 2016